Za dodatne informacije pozovite D.R. Gilbert Centar : 381 11 404 2809

  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
 
Dr Gilbert Centar

Metode rada AMV

Logo-AMV_200x180px_za-WEBAKADEMIJA MENADŽERSKIH VEŠTINA

Upis II generacije je u toku.
Predavanja počinju 25.04.2015.

Pre početka programa Akademije polaznici će biti testirani putem Testa, kako bi se izvršila analiza kompetencija svakog od njih. Nakon ulaznog testiranja, pristupa se predavanjima koji su sastavljeni od XVII modula i pokrivaju isto toliko oblasti bitnih za razvoj vrhunskih prodajnih stručnjaka i plodonosnih komunikatora.

Moduli predstavljaju kombinaciju predavanja, individualnog i grupnog rada, vežbanja, rešavanja zadatih situacija, studija slučaja (case study) itd.

Trajanje Akademije je 9 meseci sa fondom od  128 časa.

Nakon završetka Akademije pismeno i u okviru radnih zadatka će se proveravati stečeno znanje svih polaznika. Za svoje stečeno znanje polaznici će dobijati diplome sa zasluženim ocenama A, B, C ili D.

I modul

Uvod u Menadžment

U I modulu polaznici se upoznaju sa  osnovnim načelima menadžmenta, ključnim izazovima u menadžerskoj profesiji, principima uspešnog rukovođenja I biće u mogućnosti da usvoje efikasne metode za korigovanje postupaka svojih saradnika kroz veštinu upućivanja kritike, budući da je osnovni zadatak menadžera da upravlja aktivnostima i postupcima ljudi u timu.

 Tematske oblasti:

 –         Uvod u Akademiju Menadžerskih Veština
–          Evolucija izvršioca u menadžera
–          Izazovi u karijeri menadžera
–          Strateški, taktički i operativni menadžment
–          Razlika između menadžera i lidera
–          Princip rukovođenja
–          10 osnovnih funkcija menadžera lidera
–          Stvaranje jasne vizije
–          Veština upućivanja kritike kaeo efikasan alat menadžera u kritikovanju ponašanja

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:00h)
Predavač: Dragiša Ristovski
Literatura koja prati dati modul: KnjigaLider je u vama”

 

II modul

Liderske veštine 

U ovom modulu polaznici se upoznaju sa liderskim veštinama, veštinama harmonizacije i vođenja timova, vođenja sastanaka kao i liderskim stilovima. Imajući u vidu da je samo motivisan saradnik produktivan saradnik, ovaj modul će polazniicma takođe omogućiti usvajanje efikasnih tehnika motivacije zaposlenih.

Tematske oblasti:

–      Osnove liderstva
–      Stimulacija i motivacija tima
–      Stvaranje i harmonizacija tima
–      Veština vođenja sastanaka
–     Liderski stilovi
–     Efikasno vođenje timova
–     Zamke u liderstvu
–     Tehnike motivacije
–     Osobine lidera

 Trajanje modula: 7 časova (od 10:00-17:00h)
Predavač: Dragiša Ristovski
Literatura koja prati dati modul: Knjiga: “Lider je u vama”

 

III modul

Planiranje, upravljanje projektima i delegiranje zadataka

Imajući u vidu da krajnji ishodi u mnogo čemu zavise od dobre pripreme i planiranja, u duhu stare dobre izreke da je odličan rezultat 90% pripreme i 10% realizacije, na ovom modulu će polaznici steći praktična znanja o strateškom i operativnom planiranju, biće u mogućnosti da odvoje bitno od nebitnog kroz upravljanje prioritetima, i na kraju da usvoje veštinu delegiranja svih onih zadataka koje sami ne mogu ili ne žele da obave.

Tematske oblasti:

–          Značaj planiranja u savremenom poslovanju
–          Proces planiranja
–          Karakteristike planiranja
–          Stilovi planiranja
–          Operativno planiranje
–          Upravljanje prioritetima
–          Značaj delegiranja
–          Analiza konkurencije i klijenata
–          Neophodni koraci prilikom delegiranja
–          Vrste delegiranja
–          Zamke u delegiranju

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:00h)
Predavač: Darko Todorović
Literatura koja prati dati modul: Skripta o planiranju i upravljanju prioritetima, Knjiga:  “Mapa uspeha”, Knjiga: “Dobijaju svi oni koji igraju”

  

IV modul

Upravljanje ljudskim resursima

U ovom modulu će polaznici nadograditi svoja stečena znanja sa prethodnog modula tako što će usvojiti brojne praktične alate za efikasno upravljanje ljudskim resursima.

Tematske oblasti:

–          Analiza  potrebe  razvoja zaposlen-
–          Tehnike prikupljanja podataka prilikom analize potrebe razvoja zaposlenih
–          Kreiranje individualnih razvojnih planova zaposlenih
–          Principi analize benefita razvoja zaposlenih-
–          Benefiti procene radnog učinka
–          Faktori koji utuči na procenu radnog učinka
–          Uloga HR vs uloge direktnih menadžera
–          Principi procene radnog učinka
–          Tehnike vođenja razgovora prilikom procene radnog učinka
–          Upravljanje različitim ponašanjima zaposlenih
–          Nagrađivanje zaposlenih nekad i sad
–          Alati koji se koriste prilikom nagrađivanja zaposlenih
–          Faktori koji utiču na proces i sistem nagrađivanja
–          Strategije za zadržavanje zaposlenih

Trajanje modula: 7 časova ( od 10:00-17:00h)
Predavač: Andrijana Aleksić Jevtić
Literatura koja prati dati modul: Skripta o upravljanju ljudskim resursima, Knjiga: „Kako postati efikasan menadžer prodaje?“

V modul

Veština uticaja i njena primena u vođenju ljudi
i pregovaračkom procesu

Budući da osoba na menadžerskoj poziciji ima svakodnevnu potrebu za pregovaranjem i vršenjem uticaja na sagovornike i poslovne partnere, u ovom modulu će polaznici dobiti pravu meru uticaja sa konkretnim alatima za njenu primenu.

Tematske oblasti:

–          Menadžer je osoba od uticaja
–          Pojam harizme
–          Kako povećati uticaj
–          10 izvora uticaja
–          Algoritam uticaja
–          Kako izvršiti uticaja na 4 osnovna tipa ličnosti
–          Veština ophođenja kao dobro sredstvo uticaja
–          Veština uticaja u pregovaračkom procesu
–          Karakteristike osobe od uticaja

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:00h)
Predavač: Dragiša Ristovski
Literatura koja prati dati modul: Knjiga: “Veština uticaja”, Knjiga: “Kako unaprediti pregovaračke veština?”, Knjiga: “101 tehnika uticaja”

 

VI modul

     Upravljanje projektima

 

U ovom modulu polaznici će se upoznati sa značajem projekata za savremenom poslovanje, koje su njihove osnovne karakteristike, specifičnosti, kako se odlučiti za pravu ideju, realizacija projekta, tokovi realizacije, rad ljudi u timu…

Tematske oblasti:

–          Realizacija projekata u skladu sa postavljenim zadacima
–          Uloge u projektom timu
–          Timski rad
–          Motivacija i plan komunikacije
–          Kontrola i evaluacija toka projekta
–          Završetak projektnih aktivnosti
–          Praktična vežba
–          Evaluacija praktične vežbe

Trajanje modula: 7 časova ( od 10:00-17:00h)
Predavač: Darko Todorović
Literatura koja prati dati modul: Skripta o vođenju projekata

 

VII modul

Upravljanje rizicima u organizaciji

 

U ovom modulu Akademci će steći teorijska znanja o upravljanju rizicima, praktična znanja kroz studije slučaja, razviti sposobnosti samostalnog zaključivanja i odlučivanja, i pripremiti se za samostalno preuzimanja rizika.

Tematske oblasti:

– Rizik
– Vrste rizika
– Rizik u organizacijama
– Faze procesa upravljanja rizikom
– Enterprise risk management – ERM
– Uloga menadžera u ERM-u
– Vrste rizika u organizaciji
– Operativni rizici
– Kreditni rizici
– Rizici na projektima
– Savremeni konceti strategijskog menadžmenta i rizici
– Analiza rizika i metode analize
– FMEA – prikaz, analiza i primena
– PHA – prikaz, analiza i primena
– HAZOP – prikaz, analiza i primena

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:00h)
Predavač: dr Bojan Kostadinović
Literatura koja prati dati modul: Skripta o vođenju projekata

 

 VIII modul

Timski rad i sistemi nagrađivanja

 

 

U ovom modulu Akademci će se upoznati sa značajem timskog rada ali i naučiti da prepoznaju doprinos svakog pojedinca u timu. Takođe, naučiće kakav sistem nagrađivanja kreirati za tim.

Tematske oblasti:

– Izgradnja produktivnog tima
– Tim ili grupa?
– Razvijanje dobrih odnosa u timu
– Preporuke za stvaranje efikasnog tima
– Veština vođenja sastanaka sa timom
– Sistemi nagrađivanja
– Plata kao faktor motivacije I kriterijumi koji utiču na formiranje plata
– Kakav sistem nagrađivanja kreirati za prodajni tim

Trajanje modula: 6 časova (od 10:00-16:00h)
Predavač: Dragiša Ristovski
Literatura koja prati dati modul: Knjiga: “Kako postati efikasan menadžer prodaje?”

 

IX modul

Krizni PR – Kako komunicirati u kriznim situacijama?

 

Uvažavajući činjenicu da na sve na ovom svetu ima svoj životni ciklus i da su krizne situacije neizbežne, na ovom modulu će polaznici imati mogućnsot da se upoznaju sa svim fazama u ciklusu rada preduzeća, sa strategijama i taktikama koje treba primeniti u kriznim situacijama kao i sa preporukama kako da firma koju menadžer vodi ostane u top formi.

Tematske oblasti:

–           Šta sve može biti kriza
–           Kako reagujemo na krizu
–           Karakteristike krize
–           Značaj planiranja u kriznoj situaciji
–           Ponašanje ljudi u krizi
–           Principi kriznog komuniciranja
–           Strategije za prevazilaženje krize
–           Uloga PR menadžera
–           Kriza kao šansa

Trajanje modula: 6 časova (od 10:00-16:00h)
Predavač: Vladimir Marković
Literatura koja prati dati modul: Skripta

 

X modul

Trening za trenere – veština obučavanja

 

U ovom modulu Akademci će imati priliku da se upoznaju sa karakteristikama koje uspešan trener poseduje, planiranjem pravca obuke, dizajnom obuke i fazama obuke. Takođe će dobiti smernice kako da komuniciraju sa polaznicima.

Tematske oblasti:

–          Šta je trener?
–          Razlika između, seminara, prezentacije, obuke
–          Planiranje pravca obuke
–          Dizajniranje obuke
–          Faze obuke
–          Prezentacija materijala
–          Principi za davanje povratne informacije
–          Završna faza
–          Struktura obuke
–          Kako koristiti pitanja na obuci
–          Kako vladajte pitanjima učesnika

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:00h)
Predavač: Andrijana Aleksić
Literatura koja prati dati modul: Skripta

 

XI modul

Poslovni protokol i znanja o vinu

 

Stroga načela formalnih poslovnih odnosa su precizno određena i postoje u obliku poslovnog protokola. Protokol podrazumeva pripremu, organizaciju i primenu poslovne etikecije – biznis etikecije, prilikom poslovnih sastanaka, pregovora, različitih vrsta skupova. U ovom modulu polaznici se upoznaju sa raznim protokolarnim situacijama i najveći akcenat se stavlja na organizaciju i realizaciju poslovnih ručkova ili večara.

Tematske oblasti:

–          Značaj poslovnog protokola u savremenom poslovanju
–          Poslovni bonton
–          Nove situacije i bonton
–          Bonton u konfliktu
–          Organizacija i realizacija poslovnog ručka
–          Istorija vina
–          Tehnike proizvodnje
–          Tipovi vina
–          Asocijacije aroma i degustacija vina
–          Standardi serviranja, čuvanje vina i odabir adekvatnih čaša
–          Prvi „blind testing“
–          Degustacija vina

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:00h)
Predavač: Đuro Tošić
Literatura koja prati dati modul: Skripta

 XII modul

Indirektni kanali distribucije i osvajanje novih tržišta

 

U XII modulu Akademci će se upoznati sa kanalima distribucije, ko su distributeri a ko dileri, konfliktima u kanalu, novim tržištima i faktorima uspeha.

Tematske oblasti:

–          Pojam kanala distribucije
–          Terminološke i funkcionalne razlike između distributera i dilera
–          Osnovna pravila o cenovnoj politici kroz prodajni kanal
–          Kako sistematizovati i nagraditi partnere
–          Kako vladati konflikitma u prodajnom kanalu
–          Pojam sivog kanala i konflikti koje on stvara
–          Profil indirektne prodaje i njegova sinergija sa direktnom

Trajanje modula: 6 časova (od 10:00-16:00h)
Predavač: Andrej Vojičić
Literatura koja prati dati modul: Skripta

 

XIII modul

Finansijska inteligencija menadžera

 

 Dati modul će probuditi svest  o tome koliko je protok novca za jednu firmu važan element i namenjen je pre svega polaznicima kojima ekonomija nije osnovno obrazovanje. Upoznaće se sa ključnim elementima poslovnih finansija, naučiti da maksimizuju vrednost svog preduzeća, saznaće kada i koliko mogu da se zadužuju, koje su osnove finansijskog planiranja i izveštavanja, i proces izrade studije opravdanosti. Pre svega, naučiće kako da tumače osnovne finansijske izveštaje u svhu boljeg praćenja i planiranja poslovanja.

Tematske oblasti:

–          Značaj finansijske inteligencije u savremenom poslovanju
–          Pojam finansijske inteligencije
–          Bilans stanja
–          Bilans uspeha
–          Izveštaj o tokovima gotovine
–          Upotreba finansijskih pokazatelja (profitabilnosti, investicija)
–          Primenjena finansijska inteligencija u svakodnevnom poslovanju privrednog subjekta

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:00h)
Predavač: dr Lidija Barjaktarević
Literatura koja prati dati modul: Skripta

XIV modul

Smisao i ravnoteža životnih područja/uloga: posao, porodica, prijatelji i ja

 Imajući u vidu da su svi uspešni ljudi pre svega uspešni zbog razvijene emocionalne inteligencije, na ovom modulu će polaznici dobiti osnovna znanja o tome kako da unaprede svoj EQ, kanališu svoje emocije i da uspešno balansiraju u svim svojim poslovnim (menadžerskim) ulogama kao i u ostalim privatim ulogama. To je posebno važno jer iskustvo pokazuje da dugoročan poslovni supeh može trajati samo ako je menadžer napravio dobar balans u ostalim svojim životnim ulogama.

Tematske oblasti:

–          Uticaj EQ na savremeno poslovanje
–          Kako povećati EQ
–          Primena EQ u svakodnevnoj komunikaciji i poslovanju
–          Uzroci konflikata i vrste konflikata
–          Kako efikasno upravljati i rešiti konflikt
–          Zašto dolazi do dizbalansa u osnovnim životnim područijima
–          Oslobađanje od nesvesnih kočnica, emocionalnih poteškoća i manjkavosti ili poremećaja
–          Utvrđivanje individualnih potreba koje pokreću svakog od nas
–          Kako zadovoljiti svoje potrebe a pritom ne opterećivati druge
–          Tehnike uspostavljanja balansa

Trajanje modula: 6 časova (od 10:00-16:00h)
Predavač: Gordana Štetin
Literatura koja prati dati modul: Knjiga: „Veština uticaja“, Knjiga: „Dobijaju svi oni koji igraju“, Knjiga: „ Gube samo oni koji ne igraju“

  

XV modul

Savremene tendencije u strateškom menadžmentu

 

Cilj modula je da se prikaže uticaj, značaj i primena balansiranih merila performansi-Balanced Scorecard-a kao vodećeg savremenog koncepta strategijskog menadžmenta koji predstavlja lidera inovacionog razvoja upravljanja strategijom, gde se pored finansijskih pokazatelja koriste učenje i rast ljudskog, informacionog i organizacionog kapitala, usavršavanje internih procesa i povećanje zadovoljstva kupaca za poboljšanje rezultata poslovanja savremenih organizacija globalnog okruženja.

 

Tematske oblasti:

–          Strateški orijentisana organizacija
–          Merenje performansi preduzeća – tradicionalni i savremeni pristup
–          Savremeni menadžerski koncepti
–          balansirana merila performansi (balanced scorecard)
–          Prikaz praktične primene balansiranih merila performansi i na primeru poslovanja kompanija globalnog okruženja
–          Implikacije sistema BSC na ostvarenje rezultata
–          Strategijski pravci u svetskoj auto-industriji
–          Praktičan prikaz BSC softver

Trajanje modula: 6 časova ( od 10:00-16:00h)
Predavač: dr Bojan Kostadinović
Literatura koja prati dati modul: Skripta

      

XVI modul

Principi uspeha u poslovanju
i faze razvoja preduzetništva

 

U ovom modulu ćete saznati šta je to što karakteriše sve uspešne ljude i zašto su važna preduzetnička znanja i veštine?

Tematske oblasti:

–         Šta karakteriše sve uspešne ljude?
– Da li je uspeh stvar sreće ili drugih okolnosti?
– Metodologija uspeha
– Zašto mnogi inteligentni ljudi dožive neuspeh?
– Pojam preduzetništva
– Koje su razlike između preduzetnika i menadžera?
– Faze razvoja preduzetništva
– Prednosti i nedostaci bavljenja preduzetništvom

Trajanje modula: 6 časova (od 10:00-16:00h)
Predavač: Dragiša Ristovski
Literatura koja prati dati modul: Knjiga: “Mapa uspeha”

 

XVII modul

Evaluacija Akademije i testiranje

Nakon završetka kompletnog devetomesečnog programa Akademije Menadžerskih Veština, polaznici će svoje stečeno znanje proveriti putem stručnog ispita.

Odluku o stečenom stručnom znanju sa ocenama A, B, C ili D donosi višečlana komisija, a dodela diploma će se obavljati u unapred utvrđenom terminu, u svečanoj koktel sali uz veći broj učesnika.

Trajanje modula: 6 časova (od 10-16:00h)

 

XVIII

Dodela sertifikata i koktel

 

Svečana dodela sertifikata uz prigodnu gozbu, druženje, muziku i tradicionalno bacanje kapa.